ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Handlingsplan

Første kontaktmøte med sjølaksfiskerne i Trondheimsfjorden ble holdt på Byneset den 22. januar i 2004, i forbindelse med deres årsmøte. Lederne for Orkla, Gaula, Skauga og Stjørdalselva, samt Norske Lakseelver utgjorde vår delegasjon. Vi la fram vårt ønske om å kompensere for at de ikke bruker sine kilenotrettigheter med det formål å øke oppgangen av vill-laks i elvene. Vi presiserte at det ikke på noen måte er ett forsøk på å frata sjøfiskerne rettighetene til notfiske i sjøen, men å få til en gjensidig overenskomst. Vi er blitt møtt med positive signaler fra sjøfiskerne. Styret i Sjøfiskarlaget i Trondheimsfjorden har bistått oss i utarbeidelsen av ett avtaleutkast som begge parter kan akseptere.

Partene er enige om følgende forhold:

-Avtalen bygger på frivillighet mellom partene.

- Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" forpliktes til ikke å drive lobbyvirksomhet som har som hensikt å ødelegge kilenotfiskernes rettigheter.

- Ved inngåelse av kontrakten forpliktes kilenotrettighetshaver eller andre å la fiskeredskapen være unyttet i perioden.

- Som grunnlag for fastsettelsen av kompensasjon skal gjennomsnittsfangsten journalført i vedkommendes fangstbok for årene 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 legges til grunn.

- Det er blitt enighet om at det skal benyttes en fast kilopris.

- En forutsetning for at elveierne inngår denne kontrakt er at minimum 80 % av fangstkvantumet i kilenotfiske i Trondheimsfjorden inngår denne avtalen. Skulle det vise seg at en ikke oppnår avtaler for en så stor del av kvantumet, annulleres inngåtte avtaler. Elveierne skal ha klarert dette forholdet, samt gitt beskjed til de med kontrakt innen 1. april det året.

-Kilenotrettighetshaver som har inngått avtale forpliktes til ikke selv eller å la andre benytte notredskapen eller fiskeretten så lenge avtalen gjelder, unntatt ved fiske etter rømt oppdrettsfisk etter ordinær fiskesesong i elvene.

-Fiske etter oppdrettsfisk med notredskaper i henhold til tillatelse gitt av Fylkesmannen i Sør Trøndelag kan utøves uavhengig av denne avtalen.

Siste års fangst av sjøfanget laks var for hele Trondheimsfjorden ca. 46 tonn. Gjennomsnittet for beregningsgrunnlaget for avtalene var på 54 tonn. Det var ved oppstart av prosjektet ca. 100 aktive kilenotfiskere i Trondheimsfjorden.

Kostnadene ved prosjektet er 4,5 - 5 mill. pr. år. Vi har ønsket en avtale for 5 år, med mulighet for ytterligere forlengelse. Avtalen ble gjort gjeldene fra 2005 og gjelder fram til og med 2009, hvis ikke blir spesielle regelendringer i fiske eller lignende.
 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583