ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Miniseminar om villaks og oppdrett torsdag 27. Januar
20. Januar 2011

Norges Jeger og Fiskeforbund avd. Sør-Trøndelag og Elvene Rundt Trondheimsfjorden a rrangerer miniseminar torsdag 27. januar Kl. 18.00 - 21.00 på Rica Nidelven hotell i Trondheim. I seminaret settes det fokus på de utfordringene oppdrettsnæringen medfører for de ville laksebestandene. Alle lakseinteresserte er velkommen.
Programmet laster du ned her

Konferanse om laksen i Trondheimsfjords elvene 3. og 4. Februar
20. November 2009

Organisasjonene "Elvene rundt Trondheimsfjorden" har nå i 5 år leid opp kilenøter i Trondheimsfjorden. Forskningsrådet har finansiert et 4-årig forskningsprogram "Laks og verdiskapning i Trondheimsfjorden (LOVIT)" for å se hvilke effekter og resultater denne oppleieordninga har gitt både biologisk og økonomisk. Forskningsrapporten vil bli lagt fram og presentert på Rica Hell 3. og 4. Februar.
Mer informasjon om konferansen finner du her.

STFK glemte villaksen
4. August 2009

Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) hadde glemt villaksen, selv om verdens viktigste villaksfjord ligger i fylket.

I entusiasme over å fra og med 2010 få opprette to nye stillinger i Fylkeskommunen som følge av større ansvar fra Staten ved utstedelse av konsesjoner og klarering av lokaliteter for akvakultur, hadde tydeligvis villaks og sjø-ørret gått i glemmeboka hos Fylkeskommunen.

Det er utarbeidet en Marin Strategiplan med tilhørende Utfordringsdokument, hvor hensyn til vill laks og sjø-ørret utrolig nok ikke nevnes med ett eneste ord!

Med STFK's støtte besluttet regjeringen å tildele 65 nye konsesjoner for lakseoppdrett på landsbasis og 15 i Trøndelag i 2009, noe Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) finner uforståelig med tanke på de store problemene som næringa sliter med i forhold til effektiv bekjempelse av lakselus. Mye kan tyde på at Fiskeridirektoratet nå er av den oppfatning at tildelingene ikke burde ha skjedd, for de anbefaler vekststopp fra 2010: http://is.gd/1SG68. ErT mener denne vekststoppen burde kommet for lenge siden.

ErT tok den 16. mai kontakt med Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner med forespørsel om å få et møte hvor oppdrettsnæringas innvirkning på villaks og sjø-ørret kunne diskuteres. Nord-Trøndelag har p.t. ikke besvart henvendelsen, mens STFK inviterte oss på møte den 17. juni med Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Varaordfører Arne Braut og Sigurd Bjørgo, Spesialrådgiver - marin utvikling.

I dette møtet fikk ErT lagt fram sin bekymring vedr. økte mengder av lakselus like utenfor grensene for Nasjonal Laksefjord i Trondheimsfjorden, ned til Hitra/Frøya og opp til Halten/Froøyene Sandvik og Braut var lydhøre overfor våre bekymringer, og var enige med ErT i at det må mer kunnskap på bordet om hvordan lakselus fra oppdrettsnæringen påvirker dødeligheten på utvandrende villsmolt av laks og sjø-ørret.

Som en følge av ErT's initiativ vil det nå i regi av Norsk Institutt for Naturforskning fra og med 2010 bli gjennomført undersøkelser som skal gi oss kunnskap om omfanget av lakselusas ødeleggelser.

Det legges ned store ressurser i elvedalene for å produsere nok smolt i elvene for å ivareta bærekraftige stammer av villaks og sjø-ørret, til glede for lokalbefolkning, tilreisende sportsfiskere, elveeiere og andre næringsdrivende. Det er uakseptabelt at denne ressursen skal desimeres som følge av lakseoppdrett langs Trøndelagskysten som ikke er bærekraftig.

Vegard Heggem
Styremedlem i ErT

Fiskereglene for sjøfiske videreføres
8. Mai 2009

Direktoratet for naturforvaltning(DN) har nå vedtatt ”Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen” for sesongen 2009. Reguleringene som ble innført i fjor videreføres. Det vil si at for Trondheimsfjorden sin del er fiskestarten fortsatt 20. juni. I og med datoen i år faller på en lørdag vil starten for fiske bli 22. juni. Langs kysten er starten 7. juli. Samme reguleringer som i fjor gjør at oppleieordninga videreføres i 2009 på samme måte som i 2008.
Mer informasjon og hele forskriften finner du her.

Oppdrettstorsk på rømmen
29. April 2009

18-åringen Eirik Skjørholm prøvde fiskelykken rett nedenfor brua over E6 sist helg. Resultatet ble to stygge, kjønnsmodne oppdrettstorsk.
Les mer i Verdalingen

Lakselusproblematikken tas på alvor
24. April 2009

Endelig begynner man å ta lakselusa på alvor. Her er flere artikler om temaet lakselus:
Slår alarm om lakselussituasjonen
Lakselus truer villaksen
Vil halvere lusemengden
Tar lusa på alvor
Villaks er miljø- barometer
Hastemøte om lakselus

Strider mot Grunnloven
23. April 2009

Grunneiere med rett til sjølaksefiske mener forslaget til konsesjonsordning er i strid med Grunnloven.
Les mer i Finnmark Dagblad

Foreslår konsesjon for sjølaks
22. April 2009

Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet forslag om en omstridt konsesjonsordning for sjølaksefisket.
Les mer i Hardanger Folkeblad

Torske-nei gir oppdrettskollaps
22. April 2009

Uten utvidelse av torskeoppdrettet i Trondheimsfjorden må Frengen Havbruk trolig innstille virksomheten.
Les mer i Levangeravisa

Glede over nei til torskeoppdrett
18. April 2009

I en tilsynelatende håpløs kamp for å redusere antall nye laksekonsesjoner, kan elveeierne og naturvernerne i alle fall glede seg over en seier.
Les mer i Avisa Sør-Trøndelag

Mer kritikk mot nye konsesjoner
16. April 2009

Regjeringa får stadig mer kritikk for vedtaket om å dele ut 65 nye konsesjoner til en oppdrettsindustri som på ingen måte har kontroll over sine miljøproblemer. Adresseavisa spør om næringa er i ferd med å bli en gjøkunge. NJFF maler gjerne bildet med breiere pensel, og fastslår at iallfall noen skiter i eget reir - grundig.
Les mer hos NJFF

Bærekraftig havbruk?
14. April 2009

"Dersom andre tiltak ikke gir ønsket effekt på lusetallet hos villfisk, kan det bli nødvendig å redusere mengden oppdrettsfisk."
Les hele kronikken i Nationen

Ny forskrift om fiske i fredningssoner utenfor laksevassdrag
3. April 2009

Fylkesmannen har den 30. mars 2009 vedtatt ny forskrift om fiske i fredningssoner utenfor laksevassdrag i Sør-Trøndelag.
Les mer hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Regjeringen vil opprette nasjonale torskefjorder
1. April 2009

I en ny strategi for bærekraftig havbruk som Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la frem i dag, under FHLs årsmøte i Bodø. Her varsler regjeringen at det kommer verneområder der oppdrett av torsk blir forbudt. WWF foreslo opprettelse av nasjonale torskefjorder allerede i 2002 - og ser det som en viktig seier at dette nå kommer.
Les mer på wwf.no

Misbruk av bærekraft-begrepet
20. Mars 2009

I forslaget til partiprogram for Arbeiderpartiet i valgåret 2009 står det at «det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringa.» Samtidig vil partiet «sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene». Partiet er dessverre her i ferd med å love langt mer enn det kan leve opp til.
Les mer på sosialdemokratiet.no

Freder sjøørreten i Gaula
20. Mars 2009

Men det er fortsatt lov å fiske fra land i Buvika.
Les mer i Trønderbladet

Raser mot elveforlenging
20. Mars 2009

Fiskere som i årtier har fisket ved utløpet av Verdalselva krever at planene om å forlenge elva blir stanset.
Les mer i Verdalingen

Veldig rart at vi fikk avslag
19. Mars 2009

Daglig leder Kjell Fenstad stiller seg uforstående til at Frengen Havbruk har fått avslag på søknaden om to nye konsesjoner for torskeoppdrett ved Ytterøy.
Les mer i Trønder-Avisa

Argumenterer mot torskeoppdrett
18. Mars 2009

Kommunestyremedlem og Ytterøy-beboer Fanny Gausen (Ap) mener miljøargumentene må veie tyngre enn næringsargumentene i torskeoppdrettsaken.
Les mer i Levangeravisa

Norske Lakseelver kraftig ut mot oppdrettsindustrien
18. Mars 2009

Norske Lakseelver vurderer søksmål mot oppdrettsindustrien grunnet dramatiske lakselusproblemer ute av kontroll
Les mer på Norske Lakseelvers hjemmeside

Frykter chilenske tilstander i Norge
18. Mars 2009

Eiere av norske lakseelver truer med søksmål mot norsk oppdrettsnæring.
Les mer på NA24.no

Strid om torskeoppdrett
17. Mars 2009

På onsdag skal Plan- og utviklingskomiteen (PUK) si sin mening om Frengen Havbruk skal få lov til å tredoble sin torskeoppdrett på Ytterøy.
Les mer i Levangeravisa

Svensk nei til norsk laks
17. Mars 2009

Matvaregiganten Coop i Sverige truer med å kaste ut norsk oppdrettslaks dersom den ikke blir produsert mer bærekraftig.
Les mer og se innslaget på TV2.no

Samkjøring av informasjonstiltak mot lakselus
13. Mars 2009

En informasjonskampanje for lakselusbekjempelse som næringen forbereder, skal nå koordineres med Mattilsynets utarbeidelse av ny terapiveiledning. Veterinærinstituttet har fått det praktiske ansvaret for begge prosjektene.
Les mer på vetinst.no

Villaksen – et verdivalg
13. Mars 2009

Tildelingen av konsesjoner for oppdrett av laks og ørret i 2009 må stoppes.
Les mer i Nordlys

Kronikk: Oppdrett og bærekraft
13. Mars 2009

Utnyttelse og bruk av fôrråvarer har endret og forbedret seg betydelig i fiskeoppdrettsnæringa
Les mer i Nationen

Bærekraftig oppdrett?
13. Mars 2009

Mens fiskeriministeren rundhåndet deler ut en lang rekke (65) nye oppdrettskonsesjoner, og standhaftig erklærer næringen for bærekraftig, øker skepsisen blant kystens folk, samt elvefiskere – og en lang rekke øvrige kategorier kritikere.
Les mer i Nordlys

Vil tildele 65 nye havbruksløyve for laksefisk
13. Mars 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om tildeling av 65 nye løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure. Fem av løyva er øyremerka økologisk havbruk.
Les mer på regjeringen.no

Femhundre eller titusener rømte ørreter?
9. Mars 2009

Kystmagasinet har ved et par anledninger påpekt at antallet rømte regnbueørreter som er rapportert i Osterfjorden ikke kan stemme. I fjor viser Fiskeridirektoratet sin statistikk 550 rømninger, fordelt på to rømninger av henholdsiv 50 og 500 fisk. Sist uke ble det på NRK hevdet at det dreier seg om titusener av fisk som har rømt.
Les mer i Kystmagasinet

Sterkt engasjement for laksen
9. Mars 2009

Det er mange ulike grupper som viser et sterkt engasjement for villaksen i disse dager. Sportsfiskere, grunneiere, fagfolk og forskere roper alle et alvorlig varsko mot de mange truslene laksen møter i sitt kompliserte livsløp.
Les mer i NJFF

Lusa truer laksen
6. Mars 2009

Kan lakselusa ta knekken på sjøørreten og villaksen i Namsenfjorden og nærliggende kystområder? Det vil Kunnskapssenter for laks og vannmiljø nå undersøke.
Les mer i Namdalsavisa

Størst smittefare rundt torskeanlegg
6. Mars 2009

Smittefaren til villfisk er klart større rundt torskeoppdrettsanlegg enn rundt lakseoppdrettsanlegg.
Les mer i Sunnmørsposten

Titusenvis av ørret har rømt
6. Mars 2009

Hobbyfiskere og Fylkesmannen tror ikke på oppdrettsnæringens rømningstall
Les mer i NRK

Misbruk av bærekraft-begrepet
4. Mars 2009

I forslaget til partiprogram for Arbeiderpartiet i valgåret 2009 står det at partiet vil: «Sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene».
Les mer i Nationen

Ja til vern - nei til fiskeforbud
2. Mars 2009

Ørland Bjugn Jeger- og Fiskerforening mener vern av vassdrag er bedre for sjøørretbestanden enn forbud mot sportsfiske på arten.
Les mer i Fosna - Folket

Tømmer havet for fisk
2. Mars 2009

Professor Daniel Pauly fra University of British Columbia går langt i sin kritikk av bærekraftigheten til norsk og internasjonal lakseoppdrett i dokumentaren "Det rosa guldet" som gikk på SVT i forrige uke.

– Jo mer laks du produserer, desto mindre fisk blir igjen i havet, sier Pauly
Les mer hos nrk.no

Oppsiktsvekkende faktafeil
2. Mars 2009

Nettside med villedende informasjon om hvor mye villfisk som brukes i laksefôr. - En utopi, sier WWF.
Les mer i Aftenposten

Kronikk: Kampen om villaksen – et bestillingsverk
27. Februar 2009

Kampen om hvem som skal ha lov til å fiske laks har tilspisset seg vesentlig de siste årene. Det er blitt brukt sterke og tildels uredelige midler for å nå mange sterke gruppers endelige mål – fjern alt fiske etter villaks i sjøen.
Les hele kronikken i Adresseavisa

Framgångarna för den odlade laxen kan hota livet i havet
27. Februar 2009

Norrmännen plöjer ned hundratals miljoner på att få oss att äta deras odlade lax - ett fiskalternativ som presenteras som havens räddning. I själva verket kan odlingarna vara ett hot mot livet i haven.
Les mer på svt.se
Se filmen her

Ulik effekt av laksefjordene
26. Februar 2009

Infeksjonen av lakselus i 2008 var fortsatt kronisk høy langs store deler av Norskekysten. Noen av de nasjonale laksefjordene ser ut til å ha positiv effekt. Dette gjelder spesielt de største, som for eksempel Trondheimsfjorden. Flere av de aller minste laksefjordene, som for eksempel Etne og Isfjorden, ser ut til å ha liten eller begrenset effekt av å ha blitt nasjonal laksefjord, heter det i en helt fersk Nina-rapport som evaluerer laksefjordordningen.
Les mer på kyst.no

Svensk angrep på norsk laks
26. Februar 2009

Det svenske programmet «Uppdrag granskning» gikk onsdag kveld til angrep på norsk laks.
Les mer på ht.no

Vent med nye laksekonsesjoner
25. Februar 2009

Sist uke leverte Bellona to høringsuttalelser til Fiskeri- og kystdepartementet. I disse anbefaler vi at det ikke gis nye laksekonsesjoner før næringa har fått bedre kontroll på de miljømessige utfordringene. Vi anbefaler også at oppdrett av laksefisk flyttes ut av samtlige nasjonale laksefjorder.
Les mer hos Bellona

Fortsatt høyt lakselustrykk i 2008
25. Februar 2009

Infeksjonstrykket fra lakselus var i 2008 fortsatt kronisk forhøyet langs store deler av Norskekysten, men noe bedre eller lik 2007 på de fleste lokalitetene. Det viser undersøkelser NINA har utført på oppdrag fra Mattilsynet.
Les mer hos Mattilsynet

Internasjonalt press mot sjølaksefisket
23. Februar 2009

Russerne og EU er bekymret over norsk fiske på blandede laksebestander i Finnmark, Troms og på Skagerrakkysten.
Les mer i Jakt og Fiske

Vil forby all oppdrett i Trondheimsfjorden
19. Februar 2009

Kampen mot oppdrett i Trondheimsfjorden forsetter. Nå kreves det at Regjeringen trekker tilbake vedtaket om å dele ut 15 konsesjoner i Trøndelag.
Les mer i Verdalingen

Syk torsk fortsatt en gåte
19. Februar 2009

Analyser har ikke gitt forskerne svar på hva som feiler denne åpenbart syke torsken.
Les mer i Trønderavisa

Norway stops cod-farming in the Trondheim fjord
18. Februar 2009

An important and far reaching ruling has been made by the Norwegian Directorate for Fisheries – they will not allow further cod-farming in the wild-salmon important Trondheim fjord; 18 salmon rivers are connected to this fjord including the famous Gaula, Orkla, Stjørdal and Verdal rivers.
Les mer i "Fish and Fly"

Jubler over oppdrettsnei
18. Februar 2009

Motstanderne av torskeoppdrett i Trondheimsfjorden er glade for at fiskeridirektoratet sier nei til nye etableringer i Levanger.
Les mer hos NRK

Stopper omstridte torskeplaner
17. Februar 2009

Fiskeridirektoratet sier nei til etablering av to anlegg for torskeoppdrett i Levanger.
Les mer hos NRK

Kjemper for sjølaksefiske
16. Februar 2009

Vil beholde laksefisket på kysten og i fjordene som tilleggsnæring og en del av kystkulturen.
Les mer i Dagens Næringsliv

Sier nei til torskeoppdrett
15. Februar 2009

Et enstemmig formannskap i Verdal sier nei til planene om torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.
Les mer i NRK

Sametinget stiller krav om sjølaksefisket
11. Februar 2009

Sametinget krever å få være med når norske myndigheter skal drøfte reguleringene i årets sjølaksefiske med Russland og EU.
Les mer hos nordlys.no

Russland og EU får påvirke sjølaksefisket
4. Februar 2009

Russland og EU får påvirke det norske sjølaksefisket før årets reguleringsbestemmelser blir fastsatt.
Les mer hos HegnarOnline

Multiresistens møtt med handlingslammelse
2. Februar 2009

Det er mistanke om at et oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag har fått lakselus som er resistent både mot Slice og badebehandling. Havbruksbyråkratiet står handlingslamma, ettersom det ikke er meldeplikt på resistens. Får multiresistensen spre seg under handlingslammelsa, betyr det krise for villaksen.
Les mer hos NJFF

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden
29. Januar 2009

Mange har meninger om å drive torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, en av Norges Nasjonale laksefjorder. Selv om vi synes at å drive oppdrett og spesielt et "forsøksoppdrett" er for risikabelt i en av verdens viktigste laksefjorder ser dessverre ikke alle det slik.

Her er noen flere artikler om temaet:
Torske-tilsyn med argusøyne
Greit med litt oppdrettstorsk
Vet ikke nok om skadevirkningene

Fare for fiskesykdom
28. Januar 2009

Per Voll og Tor Hynne fikk en fisk som var full av sår og byller i garnet utenfor Trones i helga. Nå frykter de at det kan være en smittsom fiskesykdom.

Les mer i Verdalingen

Forbud mot sportsfiske fra land
27. Januar 2009

Bekymringen gjør at Fylkesmannen nå foreslår fiskeforbud over et stort område. Et forslag er sendt ut på høring fra fiskeforvalteren i Sør-Trøndelag, og det omfatter også strandsonen forbi Stjørdal.

Les mer i Stjørdalens Blad

Kunnskapsløst om laks
27. Januar 2009

Villaksutvalget ledet av Rieber-Mohn påpekte at en forsvarlig forvaltning av villaks er betinget av tilgjengelig kunnskap. Flere innlegg i Aftenposten nylig aktualiserer dette. Det synes som laksebestandene er i en kritisk situasjon – men det er lite rom for nyanser.

Les mer i Aftenposten

Sunn skepsis
26. Januar 2009

Oppdrettsnæringa held fram med å vekse. Det gjer også skepsisen mot næringa.

Les mer i Sunnmørsposten

Orkla har vedtatt fiskeregler for 2009
23. Januar 2009

Styret i Orkla Fellesforvaltning har nå vedtatt fiskereglene for 2009. I forhold til reglene for 2008 er det ingen endringer bortsett fra fiske etter sjøørrett. Sjøørreten blir fra og med sesongen 2009 fredet.

Vil drøfte sjølaksefiske med Russland og EU
21. Januar 2009

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil at Norge skal drøfte reguleringene av årets sjølaksefiske med Russland og EU før reguleringsbestemmelsene blir fastsatt.

Les mer i Finnmarken

Seminar: "Hvordan redde villaksen"
12. Januar 2009

Fremskrittspartiets Stortingsgruppe har i anledning Fremskrittspartiets programbehandling besluttet å arrangere et seminar om hvordan myndigheter og politikere best kan legge til rette for at vi også i fremtiden kan sikre levedyktige bestander av villaks i landets mange lakseførende vassdrag. Formålet med seminaret er å øke bevisstheten blant politikere og i samfunnet forøvrig om viktigheten av å styrke arbeidet med å styrke de norske villaksbestandene.

Les invitasjonen her

Meld fra om rømming!
12. Januar 2009

Fra nyttår har Fiskeridirektoratet etablert en tipstelefon der folk kan varsle om mulige overtredelser i fiskerinæringen, deriblant rømming av oppdrettsfisk. Den nye tipstelefonen har nummer 03415.

Les mer hos Fiskeridirektoratet

Mindre notfiske gir solide fangster i Gaula
09. Januar 2009

42 tonn laks ble fanget i Gaula i 2008. Dette er et meget godt resultat som i hovedsak tilskrives et redusert notfiske.

Les hele artikkelen i Trønderbladet her

Verdal Fellesforvaltning anmelder Frengen havbruk (oppdatert 14. jan)
07. Januar 2009

Verdal Fellesforvaltning anmeldte i dag Frengen Havbruk etter rømmingen av et ukjent antall tusen torsk i desember 2008. Anlegget som torsken har rømt fra ligger ved Ytterøya inne i Trondheimsfjorden, slik at dette angår alle elvene rundt Trondheimsfjorden.

Her er noen linker hvor man kan lese mer om denne saken:
12.01.09 Stoler på Fiskeridirektoratet
08.01.09 Avgjør om det blir torskeoppdrett
05.01.09 Anmeldt for miljøkriminalitet
30.12.08 Fikk garnet fullt av oppdrettstorsk
30.12.08 Flere tusen oppdrettstorsk på rømmen
06.12.08 Ytterøy-torsken kommer nå!
29.01.08 Torskeoppdrett på Ytterøy

Høringssvar til Innherred samkommune
06. Januar 2009

Frengen havbruk har søkt om en utvidelse av oppdrettsanlegget av torsk i Fjøsvika. John Olav Olderen har på vegne av Verdalselva fellesforvaltning og ErT skrevet høringssvar til Innherred samkommune. I brevet peker han på mange av farene ved en slik etablering i Norges viktigste laksefjord. Les hele brevet her.

Hvorfor vi ikke ønsker oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden finner du mer informasjon om her:
Torsken bør ikke møte laksen.

Ga nærmere halv million til villaksen
11. November 2008

Trønderske elveeiere og andre gir bort fiske verdt en halv million for å redde villaksen.

Auksjonen i Oslo torsdag var den fjerde på like mange år der inntektene går uavkortet til ulike prosjekt for å redde villaksstammer. I fjor gikk en halv million kroner til oppleieavtalen i Trondheimsfjorden der sjølaksefiskerne får betalt for ikke å fiske, slik at flere villaks når gyteelvene. Årets mange fine fiskeopplevelser, gitt fra aktører i Trøndelag så vel som utlandet, fikk ivrige laksefiskere til å grave dypt i lommeboka.. Innimellom var det også noen riktige godkjøp. Totalt kom det inn over 400.000 kroner

- Utstyrsgrossister, enkelte næringslivsaktører og tilbydere av laksefiske viser et utrolig engasjement og gavmildhet når de nå donerer så mye fiskeutstyr og laksefiske til inntekt for den hardt truede villaksen. Det er tilbydere i Skottland og på Island, så vel som andre steder i Norge som med velvilje donerer fiskepakker verdt flere titusener av kroner per stykk for å redde norsk villaks. Nå må også politikernes engasjement for ta vare på villaksen komme sterkere til utrykk. Fra Trøndelag har elveeiere i Namsen, Orkla, Gaula og Stjørdalselva donert fiske. Sponsorene våre fra næringslivet er i år islandske Glitnir bank, Astrup Fearnley-museet samt Anders Wilhelmsen Group, sier Pål Klouman leder i Redd villaksen, den norske søsterorganisasjonen av North Atlantic Salmon Fund.

Mer om auksjonen her.

Villakskveld med auksjon 23. oktober
03. Oktober 2008

Reddvillaksen.no og North Atlantic Salmon Fund arrangerer i år den fjerde villakskvelden og auksjonen i Oslo til støtte for vern av villaksen i Norge. Arrangementet er i Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst torsdag 23. oktober 2008. Program for kvelden er sosialt samvær med fingermat og godt drikke fra 18:30 - 19:30, etterfulgt av auksjon til inntekt for vern av villaksen. Alle innbetalinger som skjer høsten 2008 vil uavkortet og uten administrative kostnader gå til vernearbeid for villaks i Norge, blant annet ved støtte til oppleieordningen av sjølaksefiske i Trondheimsfjorden.

Ønsker du å delta vennligst ta kontakt med Inger Lian på ilian@awilhelmsen.no eller tlf 22 01 42 00

Dersom du ikke kan delta, men ønsker å støtte dette viktige arbeidet, kan du gi ditt bidrag til konto 9230.08.78069

Årets katalog finner du her.

Premiedryss over våre støttespillere
21. April 2008

Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) mottar bred støtte fra villaksvenner både i Norge og utlandet. Flere av disse bidrar med pengegaver for å støtte vår oppleieordning av kilenøter i Trondheimsfjorden, noe vi er svært takknemlige for. På www.elvene.no kan man gå inn og gi sitt bidrag med VISA eller Mastercard, og man får da navnet sitt på vår ærefulle liste over støttespillere. I følge NINA bidrar kilenotoppleien til at flere tusen ekstra laks går opp i elvene, og NINA omtaler ErT som det beste som har skjedd laksen i trønderske elver på over 25 år.

Vi har trukket ut følgende vinnere blant våre støttespillere i 2007:

Vinnerlisten finner du her.

Vinneren av hovedpremien ble Robert Blandino, som får tilsendt en G.Loomis WhisperCreek GLX 7'9' # 3 til en verdi av 6.000,- kroner! Premien er gitt av Elbe Normark AS.

Vi håper på fortsatt bred støtte fra alle villaksvenner også i 2008!

Vinnerlisten finner du her.


Auksjon ga halv million til villaksen!
2. November 2007

Elveeierne i Trøndelag får over en halv million kroner til fortsatt oppkjøp av laksenøter i Trondheimsfjorden.

En auksjon i Oslo sist uke i regi av organisasjonen North Atlantic Salmon Fund og samarbeidspartnere fikk ivrige laksefiskere og næringslivsaktører til å grave dypt i lommeboka. Alle inntektene fra auksjonen går i sin helhet til å finansiere oppleieavtalen og gir dermed mer villaks i elvene. - Disse pengene er et veldig kjærkomment bidrag til elveeierne og oss i Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT), sier leder i ErT Jon Kjelden.

- Utstyrgrossister, enkelte næringslivsaktører og tilbydere av laksefiske viser et utrolig engasjement og gavmildhet når de nå donerer så mye fiskeutstyr og laksefiske til inntekt for Trondheimsfjordlaksen. Det er tilbydere i Skottland og på Island, så vel som andre steder i Norge som med velvilje donerer fiskepakker verdt flere titusener av kroner per stykk for at fisket i Trøndelag skal bli bedre. Fra Trøndelag har elveeiere i Orkla, Gaula og Stjørdalselva også donert fiske. Sponsorene våre fra næringslivet er islandske Glitnir bank, Astrup Fearnley museet samt Anders Wilhelmsen Group, sier Gerhard Schive i den norske grenen av North Atlantic Salmon Fund.

Vi må hvert år skaffe vel 4 millioner kroner for å kompensere sjølaksefiskerne for ikke å fiske. Dette gir anslagsvis over 10.000 ekstra villaks til elvene og er viktig for å styrke villaksstammene i et langsiktig perspektiv. Tilskuddet fra auksjonen er et meget nødvendig bidrag, for arbeidet med å finansiere oppleien har ikke vært lett. Selv blant trønderske elveeiere med tildels betydelige inntekter fra laksefisket er det flere gratispassajerer som unnlater å betale inn til oppleieavtalen, kommenterer Kjelden.

Blant auksjonsdeltakerne som blødde mest for villaksen var den ukjente kjøperen av to døgns fiske i den verdensberømte Altaelva. Etter noen runders budgivning lød tilslaget på 130.000 kroner, en sum langt over markedspris, men som gir mye laks til Trondheimsfjorden. Dette var tredje gangen grunneierne i Altaelva donerer fiske til den etterhvert årlige lakseauksjonen i Oslo. - Til neste år bør samtlige elveeierlag fra Trondheimsfjorden være representert på auksjonen i oktober for å se og føle den entusiasmen som er rundt oppleieprosjektet, avslutter Kjelden.NASF med ny auksjon til støtte for laksen i Trondheimsfjorden
27. September 2007

Venner av Orri Vigfussons North Atlantic Salmon Fund arrangerer for tredje gang en auksjon til inntekt for oppleieordningen i Trondheimsfjorden. Auksjonen har de to foregående år til sammen innbragt over 1.350.000,- til arbeidet, som beskrives som det viktigste som er gjort for villaksen i Trondheimsfjordselvene på 25 år.

Auksjonen foregår den 25. oktober 2007 i Astrup-Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo. Det er et begrenset antall plasser i selve lokalet, og plassene forbeholdes de som er interessert i å delta på budgivning. Dersom du ønsker å delta i auksjonen og være til stede på selve arrangementet, må du så snart som mulig sende en forespørsel om plass til Inger Lian på epost ilian@awilgroup.no.

Auksjonen foregår som en del "live", og en del "silent". "Silent" skjer ved at en skriver seg på budlister. Dersom du ønsker å by på fiske eller fiskeutstyr så har du to muligheter. Du kan gi et forhåndsbud (gjerne så snart som mulig!) på epost til gerhard.schive@schive.no, og/eller du kan delta på auksjonen per telefon gjennom å be om bistand fra de som organiserer kvelden. Erfaringene fra foregående auksjoner har vist at flere forhåndsbud har fått tilslaget, ofte til noe under "guide value".

Katalogen inneholder en rekke fisketilbud og utstyr som bør være av stor interesse for fluefiskenets brukere. Ta en kikk på katalogen her, gi et bud og støtt en god sak! Vi benytter også samtidig anledningen til å takke alle givere for positiv innstilling! Spesielt synes vi det er hyggelig at så mange sentrale aktører i fluefiskeutstyrsbransjen sammen bidrar så bra til dette!
Les ned katalogen herLandbruksdepartementet støtter ErT
22. August 2007

Landbruks- og matdepartementet støtter Elveeierne rundt Trondheimsfjorden (ErT) årlig med 500.000 kroner i tre år for å betale kilenotfiskere for å la være å fiske. – Et viktig tiltak for å styrke laksefiske som næring og villaksstammens framtid, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Han sier videre: Pionerarbeidet elveeierne rundt Trondheimsfjorden utfører, er ikke bare viktig i et næringsperspektiv. Når naturmyndighetene er så ensidig positive, viser det at vi her har greid å kombinere et godt tiltak for næringsutvikling med godt miljøvern.
Les mer her

Info-brosjyre
23. Juli 2007

Info-brosjyren fra ErT kan du laste ned her: www.elvene.no/ErT-info.pdf


Årets lakseinnsig
23. Mai 2007

Sesongen nærmer seg raskt nå og rapportene så langt er postitive. I forsøksnota ytterst i Trondheimsfjorden er det så langt tatt 70 laks som alle er merket og sluppet ut igjen. Mesteparten av disse er fanget etter den 18. mai. Nesten alle var storlaks, 90-100 cm!!! Kondisjonen er meget bra, rund og feit. Merkingen er en del av prosjektet "Laks og verdiskapning i Trondheimsfjorden"(LOVIT) som drives i regi av Elvene rundt Trondheimsfjorden.
Også laksetelleren i Orkla viser at det går opp jevnt med fisk i elva.


Nasjonale laksevassdrag og laksefjord
16. Mai 2007

Verdalselva, Nidelva og Orkla ble 15. mai av Stortinget vedtatt som nasjonale laksevassdrag. I forrige runde fikk Gaula, Stjørdalselva, Steinkjervassdraget og Figgja samme status. Trondheimsfjorden innenfor en linje Agdenes fyr - Brekstad ble i den runden naturlig nok nasjonal laksefjord. Statusen nasjonal fjord - elv vil si at innenfor dette område skal villaksen ha fortrinnsrett, og en spesiell beskyttelse mot dens trusselfaktorer.
Da er det svært skuffende at ikke oppdrett av marine fiskearter ikke er tatt inn som forbudt virksomhet i disse fjordene. Vi vet at oppdrett av torsk kan være en nesten like stor trussel mot villaksen som lakseoppdrett fordi den blant annet er vert for lus. Vi håper at det kommer restriksjoner på dette når forskriften for nasjonale lakseelver og laksefjorder nå skal utarbeides.

Under debatten om laksemeldinga fikk oppdrettsnæringa uvanlig kraftig beskjed om at rømmingene av laks fra merdene nå må komme under kontroll. Dette for å redusere trusselen om genetisk innblanding mot villaks.

Les mer om vedtakene her


Verdens mest anerkjente miljøvernpris kaster glans over Elvene rundt Trondheimsfjorden!
24. April 2007

Orri Vigfússon ble i dag tildelt "The Goldman Environmental Prize". Dette regnes som verdens mest anerkjente miljøvernpris til såkalte grasrotaktivister. Det er Orri Vigfússons utrettelige arbeid for villaksen som er grunnlaget for denne utmerkelsen. Gjennom North Atlantic Salmon Fund (NASF) har Orri fremforhandlet og finansiert omfattende oppkjøpsavtaler rundt hele Nord-Atlanteren for å forhindre overbeskatning av villaks til sjøs.

Det er med stor glede vi i Elvene rundt Trondheimsfjorden stiller oss i rekken av gratulanter. Orri og NASF har vært nære rådgivere og støttespillere for Elvene rundt Trondheimsfjorden helt siden idéen om kilenotoppleie i Trondheimsfjorden ble unnfanget i 2003. Denne prisen er derfor også en anerkjennelse til Elvene rundt Trondheimsfjorden og alle våre støttespillere.

Se mer om prisutdelingen på: www.goldmanprize.org
eller her:
BBC
International Herald Tribune
Reuters


Ert arrangerer Fagkonferanse med tema "Forvaltning av vill-laksressursen"
19. April 2007

Tid og sted: Fredag 29. juni kl. 10.00 - 15.30 Støren Hotell

I forkant av årets laksefestival i Gaula vil det bli arrangert en fagkonferanse om forvaltning av vill-laksressursen i Trondheimsfjordselvene.

Konferansen er åpent for alle rettighetshavere i elvene, offentlige forvaltere og politikere i laksekommunene rundt Trondheimsfjord-elvene.

På seminaret vil det være ulike foredrag av fagfolk, politikere og laksefiske-ekspertise. Vi lover flere spennende foredragsholdere! Representanter fra organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" vil videre orientere om resultater så langt, dagens situasjon og utfordringer framover for forvaltningen av vill-laksressursen.


Private forvaltningsinitiativ får skryt i The Times
12. April 2007

I en kronikk i The Times påpekes det at tross alle faresignalene for villaksen finnes det også positive tendenser. Hovedæren for dette tildeles Orri Vigfusson og North Atlantic Salmon Fund. Privat initierte og finansierte forvaltningstiltak med utspring i sportsfiskebransjen blir i kronikken beskrevet som spesielt vellykkede. NASF er en svært viktig og engasjert bidragsyter til Elvene rundt Trondheimsfjorden, og kilenotoppleien i Trondheimsfjorden er et typisk eksempel på et privat og vellykket forvaltningstiltak som drives fram av sportsfiskebransjen representert ved elveeiere og sportsfiskere.
Les hele kronikken her.


ErT's Årsmelding
12. April 2007

15 Mars ble det holdt Årsmøte for "Elvene Rundt Trondheimsfjorden". Årsmøtet vedtok Årsmeldingen for 2006.
Årsmeldingen kan du laste ned her.


I god dialog med kilenotfiskerne
11. April 2007

MÅLSELV: Den nystiftede organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget (ViM) har hatt sitt første møte med kilenotfiskerne i Indre Malangen.
Les mer om saken her


ErT's arbeid inspirerer
22. Mars 2007

Elveeierne rundt Trondheimsfjorden har drevet nybrottsarbeid med sitt forvaltningstiltak i fjorden. Oppleie av kilenøter i stor skala har ikke vært gjennomført i Norge tidligere, og mange er spente på virkningen. I fjor kom NINAs Rapport 158 som konkluderte med at laksenotavtalen hadde en meget positiv effekt på lakseoppvandring og gyting i 2005. Nå har elveeiere i Målselvvassdraget konkrete planer om å gjøre et lignende tiltak, det skriver avisa Nye Troms. Personer fra den nystiftede organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget har vært i kontakt med ErT for å ta del i erfaringene som er høstet fra Trondheimsfjorden så langt i prosjektet. ErT stiller seg selvfølgelig vederlagsfritt til disposisjon for kolleger i andre lakseelver, det har vært intensjonen helt fra starten av. Det at Målselvvassdraget har latt seg inspirere av ErT og tar kontakt for å lære mer, ser ErT på som nok en fin anerkjennelse av at kilenotprosjektet er et positivt tiltak i villaksforvaltningen.
Les mer om saken her


ErT i Årsmøte til Sør-Trøndelag grunneigar og sjølaksefiskarlag
28. Februar 2007

Vegard Heggem møtte for ErT på årsmøtet til Sør-Trøndelag grunneigar og sjølaksefiskarlag på Byneset tirsdag kveld. ErT var invitert for å orientere kort om status i oppleieprosjektet og for å snakke litt om fremtida. I tillegg til Vegard møtte Stig Johanson fra DN, Georg Bangjord fra Statens naturoppsyn og Ingvar Korsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det knytter seg stor spenning til den nye fiskeforskriften som Direktoratet for naturforvaltning (DN) skal fastsette for perioden 2008 - 2012. I denne forskriften blir det bl.a. fastsatt fisketider i elv og sjø. Dersom det blir vesentlige innskrenkninger i fisketiden i sjøen fra 2008 må naturlig nok oppleieavtalene som ErT har inngått med kilenotfiskerne vurderes på nytt. I Stortingsprop. 32 som ble lagt fram like før Jul kommer det tydelig fram at myndighetene ønsker å gjøre grep for å redusere beskatning av blandede bestander. På møtet ble det diskutert hvordan kilenotfisket i Trondheimsfjorden vil bli vurdert i den nye forskriften i lys av at laksestammene i Steinkjervassdraget innerst i fjorden er utrydningstruet på grunn av Gyro. Stig Johanson fra DN ville imidlertid ikke si noe konkret om dette før fiskeforskriften er lagt fram. Det som imidlertid ble sagt var at kilenotfiske som drives i det som defineres som ytre fjordstrøk må forventes å gå sterkere begrensninger i møte. Per i dag så går grensen som skiller ytre fjordområde i Trondheimsfjorden fra Agdenes fyr over til Brekstad. Et høringsutkast forventes lagt fram i løpet av de nærmeste ukene.


Norge har et særlig ansvar for villaksen
15. Februar 2007

Norge har et særlig ansvar for å ta vare på den atlantiske villaksen, mener styret i Norges Bondelag og viser til at villaksen har stor betydning for lokal verdiskaping. Omsetningen av til turisme og næringsliv knyttet til laksefiske i elv anslås til 1,3 milliarder kroner årlig.
Les hele saken her


Skryt fra Miljøverndepartementet
12. Februar 2007

Under et møte mellom Miljøverndepartementet, ErT og Norske Lakseelver om Fiskeravgiften i forrige uke uttalte statssekretær Henriette Westrin følgende:

"Forvaltningen av laksen i Trondheimsfjordelvene med kilenotoppleie er et stjerneeksempel på hvordan lokal forvaltning kan drives."

"Å få skryt er ikke daglig kost for oss som driver med forvaltning på lokalt nivå, så dette er en stor oppmuntring for oss i det videre arbeidet." sier Arne Nielsen, styremedlem i ErT og Norske Lakseelver.

Han forsetter:
"Vi håper at rettighetshaverne i elv og sjø, samt sportsfiskere setter pris på det arbeidet som foregår i ErT regi og bidrar slik at vi også for 2007 - sesongen kommer i havn med prosjektet."

Bidrag kan gis online her

Hyggelig å kunne bidra til et så viktig prosjektet
07. Februar 2007

Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) inviterte i 2006 sportsfiskere til å bidra til kilenotoppleien i Trondheimsfjorden. Ved å betale inn 500 kroner via vår sikre nettbaserte betalingsløsning på www.elvene.no får man navnet sitt ført opp på vår liste over støttespillere, man får tilsendt en ErT-pin til fiskehatten og sist, men ikke minst er man med i trekningen av en rekke flotte fiskepremier. Stein Ola Haug ble nylig trukket ut som vinner av Guideline Procast 9' med snelle og snøre, en premie som ble donert av Vuku bilsenter.

-Det er svært positivt at elveeierne har tatt initiativ til å redusere kilenotfisket i fjorden, og måten de gjør det på er en vinn- vinn løsning også for kilenotfiskerne. Jeg mener egentlig at elveeierne burde finansiere dette tiltaket på egen hånd, men dette er et omfattende prosjekt og en ny måte å arbeide på i forvaltningen. Derfor har jeg forståelse for at kronerullingen i elveeiernes egne rekker trenger litt tid. Da synes jeg det er helt greit at vi sportsfiskere som har irritert oss over kilenotfisket i lang tider kan bidra med noen kroner for å hjelpe prosjektet fra å strande pga. dårlig økonomi. Å vinne en slik premie gjør det selvfølgelig ekstra hyggelig å støtte ErT!

Trekking blant støttespillerne
06. Februar 2007

Det er nå blitt trukket vinnere av alle premiene for 2006. Vinnerlisten finner du her.

God Jul og Godt nytt År!
22. Desember 2006

Vi takker alle støttespillere for samarbeidet i 2006 og ønsker deg en riktig god jul og godt nytt fiskerikt år!

To døgn: 200.000
28. Oktober 2006

En nordmann vant budrunden, og betaler 5555 kroner timen for å fiske laks i Altaelva.
Les hele saken

Betalte 200.000 kroner for to laksedøgn i Alta
28. Oktober 2006

På en auksjon i Oslo torsdag kveld, betalte en norsk laksefisker 200 000 kroner for to fiskedøgn i Altaelva neste sommer.
Les hele saken

Savner storlaksen i Namsen
27. Juli 2006

Grunneier Harald Rossetnes er bekymret over fraværet av storlaks i Namsenvassdraget. Han tror at noe av magien i elva er i ferd med å forsvinne. Og det kan komme til å koste dyrt.
Les hele saken

Mastergrad på "rufsete" mannfolk
14. Juli 2006

Guro Ianssen og Trine Johansen har en spesiell sommerjobb. De lager avhandling om sportsfiskerne i Orkla. Studentene ved Ås har allerede en nokså klar oppfatning av «gjennomsnittsfiskeren». Men en ting vil hyggelige og imøtekommende mannfolk ikke svare på. Hvor mye tjente du i fjor?
Les hele saken

Håp for den truede laksen
10. Juli 2006

En kilnotfisker i Trondheimsfjorden kan ta opp 300 kilo laks fra sjøen på én fangst, mens det på hele sesongen tas opp mellom ett tusen og to tusen laks i Verdalsvassdraget.
Les hele saken

Mindre laks i år enn i fjor
30. Mai 2006

Kanskje er det dårlig gjort å meddele dette rett før laksefisket i Gaula tar til, men forskerne venter et langt dårligere fiske enn i fjor. Og det er storlaksen som vil glimre med sitt fravær.
Les hele saken

Staten bør betale
29. Mai 2006

Stortingsrepresentant Tord Lien går inn for at staten må gi økonomisk støtte til frikjøpet av kilenotfiske i Trondheimsfjorden. Årsaken er at ordningen allerede har vist seg å ha betydning for bevaring av villaksen.
Les hele saken

Må sikre laksen
23. Mai 2006

Torstein Rognes ved Gaula Natursenter er sjokkert over uttalelsene til Arild Gjertsen i Melhus Jeger- og Fiskerforening. Gaula blir ikke mindre attraktiv selv om døgnkvoten reduseres, hevder Rognes.
Les hele saken

Negativ til nye fiskeregler
16. Mai 2006

Jeger- og fiskerforeninger reagerer på nye regler for fiske i Gaula sesongen 2006. Reglene vil redusere attraktiviteten til Gaula som sportsfiskeelv, slik sportsfiskerne ser det.
Les hele saken

Laksenotavtalen har vært en suksess
11. Mai 2006

Laksenotavtalen, som har redusert kilenotfisket etter laks i Trondheimsfjorden, har vært en suksess. Dette kommer fram i en evalueringsrapport etter det første året hvor kilenotfiskere har fått betalt for ikke å bruke fiskeretten sin.
Les hele saken

Evaluering av oppleieordningen 2005
10. Mai 2006

Norsk Institutt for Naturforsking(NINA) har på oppdrag av Direktoratet for Naturforvaltning(DN) evaluert oppleieordningen i Trondheimsfjorden. Rapporten er nå ferdig og den gir en klar konklusjon;

"NINA har i denne rapporten vurdert hvordan oppleieordningen av kilenøter i Trondheimsfjorden har virket på fisket i elv og sjø, samt på gytebestanden av laks i Trondheimsfjordelvene i 2005. Undersøkelser i et år er for lite til å gi en grundig evaluering av ordningen, og resultatene som blir presentert her må betraktes som foreløpige.
Våre beregninger tyder på at oppleieordningen i 2005 førte til en betydelig økning av fangstene i elvene i Trondheimsfjorden. Vurdert ut fra gjennomsnittet av fem ulike beregningsmetoder, ser det ut til at fangstene økte med ca. 3700 laks (ca. 20 tonn) i forhold til hva man kunne forvente uten oppleie. Med samme metodiske tilnærming, og med informasjon om beskatningsrater fra Orkla, anslår vi at oppvandringen i elvene som følge av ordningen har økt med ca. 9300 laks (ca. 49 tonn), noe som kan ha resultert i at det i gjennomsnitt har blitt gytt om lag ett ekstra egg per kvadratmeter elvebunn i 2005. For perioden 1979 til 2002 er gjennomsnittlig rogntettheten i Orkla beregnet til 4,2 egg pr. m2 elvebunn (variasjon: 0,89 til 10,87), og et tillegg på ett egg er en vesentlig økning (24 % økning i forhold til gjennomsnittet)."
Les hele saken

Bruker all sin tid på å redde villaksene
17. Mars 2006

Orri Vigfússon er idealist og gir alt for villaksen. Nylig donerte islendingen 623 000 innsamlede kroner til Elvene rundt Trondheimsfjorden.
Les hele saken

Auksjon ga 623.000 kr til kilenotoppleie
16. Mars 2006

Elvene
NASF arrangerte sammen med blant andre Norske Lakseelver og BN-bank en auksjon av sportsfiskeutstyr og laksefisketurer 27. okt 2005 på Thon Opera Hotell i Oslo. Auksjonen innbrakte kr 623 000,- som ble overrakt til Jon Kjelden i «Elvene rundt Trondheimsfjorden» (ErT) av islands utenriksminister Geir H. Haarde 10. mars 2006. Overrekkelsen skjedde i den islandske ambasadørens (Stefán Skjaldarsons) residens på Bygdøy i forbindelse med stiftelsen av Norsk-Islandsk Handelskammer.

Evaluering av oppleieordningen
16. Mars 2006

Elvene
Oppleieordningen er et 5-årsprosjekt som avsluttes i 2009. Norges forskningsråd har nå bevilget penger til et prosjekt, LOVIT (Laks og verdiskaping i Trondheimsfjorden). I gjennom prosjektet skal man bl.a. evaluere effektene av oppleietiltaket, både biologiske og samfunnsøkonomiske. Her skal forskningsinstitusjonene NINA, UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap) på Ås og NILF(Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) i Trondheim delta sammen med Elvene rundt Trondheimsfjorden.

Knut Tore Alfredsen vant fluefiskesett fra Sshoot og Backwinder!
2. Mars 2006

Elvene
Blant alle sportsfiskerne som støttet kilenotprosjektet i 2005 trakk vi ut 4 vinnere av flotte fiskepremier. Knut Tore Alfredsen (til høyre på bildet) vant et fluefiskesett bestående av stang og snøre fra Sshoot samt snelle fra Backwinder. Knut Tore jobber til daglig som forsker ved Institutt for vann- og miljøteknikk på NTNU, og har mye erfaring fra bl.a. forskning som omfatter laksens biologi. Forskeren har følgende kommentar til hvorfor han støtter Elvene rundt Trondheimsfjorden: "Prosjektet har betydelig biologisk verdi for villaksstammene, spesielt dersom det kombineres med strenge uttaksbegrensninger i elvene." Alfredsen synes det er positivt at elveeierne aktivt foretar seg noe for å ta vare på villaksen, men vil samtidig rette en liten advarende pekefinger: " Selv om laksefisket i elvene blir bedre og mer attraktivt gjennom dette tiltaket, er det viktig at det også for framtiden finnes nok kortvald i elvene som gjør laksefisket tilgjengelig for den vanlige, laksefiskeinteresserte lønnsmottaker. Elveeierne har mye å tape på sikt dersom "de store massene" blir skjøvet ut til fordel for bedrifter og rikfolk."

Premien ble overrakt av Torkel Rønning fra Sshoot: "Sshoot er glade for å kunne bidra til dette positive tiltaket. Alle tjener på at villaksstammene i elvene styrkes gjennom oppleie av kilenøtene, selvfølgelig også vi i utstyrsbransjen. Når prosjektet i tillegg er basert på en frivillig avtale med kilenotfiskerne blir dette en vinn-vinn situasjon for alle parter."

I 2006 vil vi trekke ut nye vinnere blant sportsfiskere som støtter Elvene rundt Trondheimsfjorden, og i år blir premielista betydelig lengre!
Klikk her for se hvordan du kan bli støttespiller til prosjektet.
(Foto: V. Heggem)

Vill-laks og næringsutvikling
3. Februar 2006

Det sterkt reduserte antallet kilenøter i Trondheimsfjorden sist sommer førte til at sjøfangstene gikk ned med 46 tonn mens elvefangstene økte med 27 tonn i forhold til 2004.
Les hele innlegget

Leserinnlegg: Laks til felles beste
27 Januar 2006

"Jon Olaf Olaussen(Stipendiat, Institutt for Samfunnsøkonomi, NTNU) kronikk i Adressavisen 12. januar om oppleie av kilenotfiske i Trondheimsfjorden inviterer til noen kommentarer. Det synes som om det er sportsfiskeren mer enn samfunnsøkonomen som har ført pennen i denne kronikken." Innlegget er av Sjur Baardsen, Førsteamanuensis og Stian Stensland, Stipendiat fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Les hele innlegget

Gaula på topp i 2005
26 Januar 2006

I Sør-Trøndelag gikk fangstene opp med 49% fra 2004 til 2005 viser fangststatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Gaula ligger på topp, mens Namsen og Tana deler andreplassen. Deretter følger Orkla og Alta. SSB henviser til oppleieordningen som en forklaring til denne karftige økningen i Sør-Trøndelag.
Les hele saken

4 heldige vinnere
19 Januar 2006

I dag er det blitt trukket ut 4 sportsfiskere blant støttespillerne i 2005. Første mann som ble trukket er Knut Tore Alfredsen fra Trondheim. Han får et fluefiskesett gitt av sshoot til en verdi av kr 8000,-. Settet består av stang og line fra sshoot og snelle fra Backwinder. De neste tre ble Oddbjørn Midbø fra Flekkefjord, Juergen Bechert fra Hamburg, Tyskland og Jerk Sönnichsen fra København, Danmark. Disse heldige får hver en ukes fiske i Orkla gitt av www.orklaguiden.no. Verdi er ca kr 2000,-. Vald og tid avtales nærmere med Karl O. Mærk i www.orklaguiden.no. Leder i "Fagrådet for Orkla" Morten Rødningen foretok trekkingen. Også for 2006 vil det bli trukket ut flere heldige sportsfiskere blant støttespillerne som vil motta forskjellige gaver, blant annet en fiskeuke i Orkla for inntil 4 personer med overnatting.

Trondheimsfjordkortet utsettes
18 Januar 2006

ErT har tatt alle innspill til Trondheimsfjordkortet, både negative og positive i betrakning og etter en totalvurdering vedtok styret i Elvene rundt Trondheimsfjorden på styremøte i går at innføringen av Trondheimsfjordkortet utsettes i første omgang til sesongen 2007.
Les hele saken

Kilenotoppkjøpet i Trondheimsfjorden vekker interesse i Namdalen.
23 November 2005

Elvene
Torsdag 17. november var Jon Kjelden og Vegard Heggem fra ErT invitert til et møte i regi av Namsenvassdragets Grunneierforening (NVGF). Grunneierne i Namsenvassdraget var samlet for å diskutere et evt. lignende tiltak i Namsenfjorden. Kjelden og Heggem skulle informere om erfaringer fra arbeidet i Trondheimsfjorden så langt. Anton Rikstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag holdt et innlegg om fakta rundt kilenotfiske i Namsenfjorden. Med ca. 90 tonn laks innrapportert i kilenøtene i Namsenfjorden var det ikke overraskende at grunneierne i Namsenvassdraget møtte opp i godt antall for å diskutere temaet. Temaet engasjerte de fremmøtte, og diskusjonen gikk rundt Trondheimsfjordmodellen med oppleie av kilenøter, den såkalte Namdalsmodellen med catch & release av storlaks fra kilenøter, og det ble også diskutert om det i det hele tatt var behov for mer laks i Namsen og om det derfor var nødvendig å gjøre noe som helst. Selv om Namsen ofte betraktes som ei rivaliserende elv i forhold til Trondheimsfjordelvene, synes ErT selvfølgelig det er hyggelig at arbeidet i Trondheimsfjorden blir lagt positivt merke til også andre steder i Norge, og kan motivere til lignende prosjekt. En av hovedmotivasjonene for ErT er å ta vare på den unike Nord-Atlantiske laksestammen vi har i Norge, og en betydelig andel av denne sokner til Namsenfjorden og Namsenvassdraget. Norges image internasjonalt som sportsfiskedestinasjon vil også bedres jo flere fjorder det er som blir kilenotfrie. Hva som skjer videre i Namsenvassdraget og når det evt. skjer blir opp til grunneierne. ErT ønsker i hvert fall NVGF lykke til videre i prosessen.
 

Diplomer, klistermerker og pins
14 Juli 2005

Nå skal det være utsendt støttespillerbevis, klistermerker og/eller pins til alle støttespillere vi har adresser til. Støttespillere som ikke fortsatt har mottatt noe, kan sende oss sin adresse på mail: post@elvene.no. Vi vil da sende ut fortløpende. Elvene
 

Prispåslag i 2005
28 April 2005

Fra flere er det kommet spørsmål om hvordan man kan være sikker på at alt som betales inn i ”ekstraavgift” til "Elvene rundt Trondheimsfjorden" (ErT) og kilenotprosjektet virkelig går til dette.
Dersom en grunneier sier tydelig til sine gjester at et prispåslag i 2005 uavkortet skal gå til ErT og kilenotprosjektet, er det klart kritikkverdig dersom grunneieren faktisk stikker deler av dette beløpet i egen lomme. Dette er det nok få som vil være uenige i.
Dette er en sak mellom grunneieren og hans/hennes gjester, og tar man de rette forholdsregler vil mistanke og konflikter kunne unngås. Blant annet kan man se på listen over støttespillere hva de fleste rettighetshavere betaler til prosjektet.
For at det ikke skal oppstå misforståelser kan f.eks. gjesten kreve å få betale inn dette prispåslaget direkte til ErT's konto, eller på en sperret oppsamlingskonto for det gjeldene valdet.
ErT vil oppfordre alle rettighetshavere i elvene rundt Trondheimsfjorden som krever inn ekstrabeløp som skal gå til kilenotprosjektet til å være ekstremt ryddige med måten disse pengene behandles på.
 

Skuffet over nei fra Orkdal
27 April 2005

Orkdal kommune har gitt avslag på økonomisk støtte til Elvene Rundt Trondheimsfjorden. Leder Vegard Heggem i økonomigruppa er skuffet over at Orklas største grunneier velger å stå utenfor. Ny søknad er sendt til kommunen.
Les hele saken
 

Forsker roser lakseavtale
20 April 2005

Lakseavtalen i Trondheimsfjorden er det beste som er gjort for laksen i trønderske elver på over 25 år, mener Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Les hele saken
 

Stjørdal Jeger- og Fiskeforening gir 100.000 kroner
7 April 2005

Stjørdal Jeger- og Fiskeforening (SJFF) har gjort avtale med "Elvene rundt Trondheimsfjorden" om å gi 20.000 kroner i 5 år til oppkjøpet av laksenøter i Trondheimsfjorden.
Les hele saken
 

Prosjektet får bred støtte
6 April 2005

Prosjektet har i lengre tid hatt bred støtte fra fiskerne i elvene rundt om i Trøndelag. Nå har også fiskere fra andre elver begynt å vise sin støtte, sist ute er Akerselva. Støttespillere deltar i fra mange forskjellige land; Norge, Sverige, Danmark, Island, Finnland, Tyskland og USA. Listen over hvem som deltar i å sikre mer laks i elvene finner du
her.
 

60 tonn mer laks
4 April 2005

Sportsfiskerne kan se fram til 60 tonn mer laks i elvene rundt Trondheimsfjorden til sommeren. Kilenotfiskerne langs fjorden vil få 70 kroner kiloen for å la være å fiske.
Les hele saken
 

Prosjektet blir en realitet!
1 April 2005

Bildet viser Arne Nielsen og Jon Kjelden signerer avtaler
		Foto: R. Krogdahl.
1. april 2005 har vært en sentral dato for Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) sitt arbeid. Denne datoen skal vi gi en tilbakemelding til kilenotfiskerne om avtalene vil bli signert og returnert til dem eller ikke. Det er to forhold som avgjør dette: 1. Føler vi at vi har tilstrekkelig avtaleomfang med kilenotfiskerne til at det er fornuftig å la prosjektet gå videre? 2. Føler vi at vi er i stand til å bære kostnaden disse avtalene vil medføre? På et styremøte i Stjørdal den 31. mars behandlet ErT denne saken, og vedtaket ble at vi er i stand til å svare ja på begge disse spørsmålene. Dette betyr at prosjektet "Avtale om kompensasjon for avståelse av bruk av kilenot og kilenotrettigheter" blir en realitet fra og med fiskesesongen 2005.
Les hele saken
 

Lakseturisme som distriktsnæring
30 mars 2005

Bildet viser Stian Stensland Foto: R. Krogdahl.
Stian Stensland (bilde t.v.), rådgiver og Sjur Baardsen, førsteamanuensis, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Det er svært uheldig at det ikke finnes kvalitativ god statistikk over lakseturismenæringens bidrag i lokalsamfunnene."
Les hele saken
 

Engasjement i Steinkjer
3 mars 2005


							Bildet viser (f.v.) Roger Olsen (Steinkjer JFF),
							Håvard Wist (formann i Ogna elveeierlag), John Olav Oldren og
							Ståle Berg (sportsfisker). Foto: V. Heggem.
Elvene rundt Trondheimsfjorden inviterte elveeiere, næringsliv, sportsfiskere og andre interesserte til åpent møte på Fagerheim skole i Steinkjer den 2. mars. Steinkjervassdraget har vært brakk i flere år grunnet gyrosmitte og rotenonbehandling, og laksefiskemiljøet i Steinkjertraktene ser derfor med stor lengsel fram mot en friskmelding av vassdraget og gjenopptakelse av fisket, kanskje allerede fra og med 2005. John Olav Oldren representerer Innherredselvene i styret i Elvene rundt Trondheimsfjorden, og informerte de fremmøtte om prosjektet. Det ble spesielt lagt vekt på viktigheten av det lokale engasjementet, særlig blant elveeierne, men også fra næringsliv og sportsfiskemiljø/JFF. Responsen var svært god fra tilhørerne, og det skal bli spennende å følge arbeidet i Steinkjervassdraget fremover.
Bildet viser (f.v.) Roger Olsen (Steinkjer JFF), Håvard Wist (formann i Ogna elveeierlag), John Olav Oldren og Ståle Berg (sportsfisker). Foto: V. Heggem.
 

Lar laksen i fred, får 238.000 i året
16 februar 2005

I fem år skal Arne Jørrestol la være å fiske laks i Trondheimsfjorden. For det får han 1,1 millioner kroner. De 17 tonn med villaks han gir avkall på, kan være verd nærmere 85 millioner kroner i elvene.
Les hele saken
 

Vad är ett spö värt - eller en vildlax?
14 februar 2005

Orri Vigfusson
Allt oftare önskar jag att vi sportfiskare inte bara var så förbaskat fridfullt "kontemplativa" och lät oss behandlas som onyttiga ofarliga drönare av makthavare, utan konkret visade vad mångtalighet kan åstadkomma i en demokrati värd namnet.
Les hele saken
 

Slåss for orklalaksen
9 februar 2005

Orri Vigfusson
- Det er jo bare penger. Det sier Orri Vigfusson. Den internasjonale lakseforkjemperen og vodkaprodusenten har gitt en halv million i bidrag til Elvene i Trondheimsfjorden. Alt tyder på at de fleste laksenøtene ikke går i sjøen til sommeren.
Les hele saken
 

Islending gir 500.000 til frikjøp av kilenotfiskere
7 februar 2005

Orri Vigfusson
Vodkaprodusent og laksefisker Orri Vigfusson (Bildet) vil bruke en halv million kroner på å kjøpe ut kilenotfiskerne i Trondheimsfjorden.
Les hele saken
 

Støtte fra NJFF Sør-Trøndelag
3 februar 2005

Sist helg hadde NJFF Sør-Trøndelag konferanse for sine tillitsmenn på Bårdshaug Herregård på Orkanger. Der var det flere fordrag om laks og laksefiske, deriblant informerte Jon Kjelden om ”Elvene rundt Trondheimsfjorden”. I løpet av helga ble det vedtatt at NJFF Sør-Trøndelag stiller seg positiv til dette prosjektet.
Les hele uttalelsen her
 

Kilnotfiskerne på gli
18 januar 2005

Rundt 60 prosent av kilnotfiskerne i Trondheimsfjorden har takket ja til kompensasjon for å avstå fra å fiske. Vegard Heggem jobber praktisk talt på heltid for å nå målet på minst 80 prosent.
Les hele saken
 

Ordførere med på laget
11 januar 2005

Ordførere i Meldal og Rennebu
ErT ved Arne Nielsen og Vegard Heggem hadde onsdag den 5. januar et møte med ordførerne i Rennebu og Meldal, Trond Jære (SP) og Arne Haugen (AP). Målet var å informere politikerne om prosjektet vårt, og synliggjøre de nærings-, distriktspolitiske og forvaltningsmessige gevinster som vi mener at prosjektet vil medføre. Responsen var særdeles god fra de to populære ordførerne. Noe økonomisk bidrag var de forsiktige med å love, men moralsk støtte og påvirkning gjennom sine nettverk skulle det ikke mankere på. Bildet viser f.v. Arne Nielsen, Trond Jære og Arne Haugen.
 

Bygdeungdom og verdiskaping
10 januar 2005

Reidar Almås, professor, Norsk senter for bygdeforskning, NTNU i Trondheim. "Den nye typen bygdefolk som tør å vera stolte av bygda si og tør å by på seg sjølve, vil skape marknader vi knapt kunne drøyme om."
Les hele saken
 

Mobilisering på Stiklestad
14 desember 2004

Kulturhuset på Stiklestad
Onsdag 8. desember kalte "Elvene rundt Trondheimsfjorden" inn rettighetshavere, næringsliv og presse til informasjonsmøte i Kulturhuset på Stiklestad. Jon Olav Oldren (t.v.), rettighetshaver i Verdalselva, er ErT's mann i Innherred, og han holdt en innledning om ringvirkningene villaksturisme har i Verdalssamfunnet. Mellom 13,1 og 16,8 mill kroner, utenom salg av fiskekort, var den totale verdiskapningen beregnet til i 2001. Vegard Heggem presenterte ErT og arbeidet som er utført så langt, og argumenterte for viktigheten av at både rettighetshaverne og det lokale næringsliv investerer i dette prosjektet. Etter presentasjonen oppstod en interessant diskusjon, og for ErT var det spesielt hyggelig å merke seg at Verdal JFF så positivt på tiltaket.
 

"Vinn-vinn"-prosjekt
6 desember 2004

Hulaas & Kvarberg
Nå håper jeg at sjansene øker for at jeg endelig tar en skikkelig laks! sier Frode Midjo(til venstre på bildet) når han forklarer hvorfor reklamebyrået Hulaas & Kvarberg har hjulpet "Elvene rundt Trondheimsfjorden" med logo og webdesign. Vi synes dette er et glimrende "vinn-vinn"-prosjekt, og ville derfor bidra på vår måte med å lage en proff og stilren design, til gode betalingsbetingelser. Kristian Wågø forklarer at de ville lage en logo som er moderne, enkel og lett gjenkjennelig. "Elvene rundt Trondheimsfjorden" er i hvert fall svært godt tilfreds med resultatet, og oppfordrer alle som trenger hjelp til web, reklame, eller grafisk design til å bruke "villaks-vennlige" Hulaas & Kvarberg (www.h-k.no).
 

Lar være å fiske laks - får 70 kroner kiloen
1 desember 2004

laks tatt i kilnot 2003
Organisasjonen «Elvene rundt Trondheims-fjorden» har så langt overtalt vel halvparten av kilenotfiskerne i fjorden til å la være å fiske laks i fem år fremover. Målet er å «overta» 80 prosent av kilenotfangstene.
LES HELE SAKEN
 

Satser på Orklalaksen
30 november 2004

laks tatt i kilnot 2003
- Laksen i Orkla er utrolig viktig for næringslivet i dalføret. At vi sponser oppleie av kilnotrettigheter for å gjøre Orkla mer attraktiv, er fornuftig investering. Det sier banksjef Bjørn Angvik i Meldal sparebank.
 

Vi er over halvveis!
26.november 2004

laks tatt i kilnot 2003
Nå har vi fått avtaler med 52 nøter som tilsvarer 27,8 tonn eller 51% av beregningsgrunnlaget. Totalt er beregningsgrunnlaget på 54 tonn, gjennomsnittet av fangstene i sjøen de siste 5 år(99-03). Målsetningen vår er 43 tonn som er 80 % av totalfangsten. Så pr. i dag mangler vi ca. 16 tonn. Tilbudet ble utsendt til alle sjøfiskerne som var registrert i 2003. Nå vil neste runde bli å kontakte de som ikke har svart.
 

Oppgang i sjøfiske i Sør-Trøndelag
25 november 2004

laks tatt i kilnot 2003
En foreløpig rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at det er en nedgang i sjøfiske totalt for Norge, mens Sør-Trøndelag har oppgang. Enkelte kommuner kan vise til en kraftig oppgang. Skaun kommune gikk fra 7,1 tonn i 2003 og opp til hele 12,3 tonn. Skaun ligger mellom utløpet av Orkla og Gaula. På "topp ti"-listen over kommuner med største fangst er det fire som ligger i Trondheimsfjorden: Agdenes(2), Rissa(3), Trondheim(5) og Skaun(7).
LES HELE SAKEN
 

Om laks og penger
25. oktober 2004

Leserbrev i Nationen av Vegard Heggem, Elvene rundt Trondheimsfjorden
LES HELE SAKEN
 

666 kroner per napp 25. oktober 2004

Så mye vil Vegard Heggem og andre trønderske elveeiere betale for å få mer laks i elva. – Latterlig lavt, svarer sjølaksefisker Jostein Wilmann.
LES HELE SAKEN
 

Må øke sjansen for fiskelykke 25. oktober 2004

Sjansen for å få fisk er for liten i Orkla. Det er den viktigste årsaken til at grunneierne vil sikre seg laksen som blir fanget i sjøen. I konkurransen med elvene på Island og Kolahalvøya, taper Orkla og Gaula.
LES HELE SAKEN