ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Prosjektet blir en realitet!
1 April 2005

Bildet viser Arne Nielsen og Jon Kjelden signerer avtaler
		Foto: R. Krogdahl.
1. april 2005 har vært en sentral dato for Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) sitt arbeid. Denne datoen skal vi gi en tilbakemelding til kilenotfiskerne om avtalene vil bli signert og returnert til dem eller ikke. Det er to forhold som avgjør dette: 1. Føler vi at vi har tilstrekkelig avtaleomfang med kilenotfiskerne til at det er fornuftig å la prosjektet gå videre? 2. Føler vi at vi er i stand til å bære kostnaden disse avtalene vil medføre? På et styremøte i Stjørdal den 31. mars behandlet ErT denne saken, og vedtaket ble at vi er i stand til å svare ja på begge disse spørsmålene. Dette betyr at prosjektet "Avtale om kompensasjon for avståelse av bruk av kilenot og kilenotrettigheter" blir en realitet fra og med fiskesesongen 2005.

Leder Jon Kjelden har følgende å si om gårsdagens styrevedtak: "Dialogen med sjølaksefiskerne har vært meget god og konstruktiv, og jeg har lyst til å gi dem stor ros for at dette samarbeidsprosjektet kommer i havn. ErT har nå avtaler med tilstrekkelig fangstkvantum i sjøen til at vi kan gå videre med dette tiltaket. Vi er fortsatt i dialog med noen kilenotfiskere, så det er flere avtaler som kan komme i tillegg til de vi allerede har. Per i dag har vi avtaler på ca 60 tonn fordelt på 130 kilnøter, noe som tilsvarer utbetalinger på i overkant av 4 millioner kroner. I tillegg til dette kommer kostnadene med å administrere tiltaket."

Når det gjelder det økonomiske så har ErT per i dag samlet inn ca 3.1 mill. kroner. Prosjektets totalkostnad vil bli en del høyere enn dette. Leder i økonomigruppa Vegard Heggem kommenterer: "Den ideelle situasjonen ville vært at vi per 1. april har fått tilsagn på nok penger til å svare for prosjektets totalkostnad. Det har vi ikke, men vi føler oss likevel trygge på at vi skal komme i mål. Prosjektet har blitt så positivt mottatt blant elveeiere, næringsliv, kommunene og sportsfiskere at vi ser at det fortsatt er mye å hente i regionen. Det at vi nå kan gå ut å si at vi faktisk har kommet i mål med kilenotfiskerne og at det i tillegg begynner å våres og nærme seg fiskesesongen, vil hjelpe oss betydelig i det videre innsamlingsarbeidet. Utbetalingene til kilenotfiskerne finner sted først den 1. september, så vi føler vi har tilstrekkelig tid til å nå det økonomiske kravet."
 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583