Skjellprøveprosjektet

Formålet for prosjektet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i sportsfiskesesongen 2019. Resultatene ble rapportert ukentlig til SalMar ASA, Miljødirektoratet, Fiskeforvalterne i Trøndelag, samt elvene i ERT. Bakgrunn for prosjektet var en henvendelse fra ERT til Salmar etter den store rømningen på lokaliteten Værøya i februar 2011. Dette førte til at ERT og SalMar ASA inngikk et samarbeid for å avdekke om rømningen av oppdrettsfisk medførte en høyere andel oppdrett i elvene gjennom fiskesesongen. Elvene som inngår i ERT ble tatt inn i prosjektet. De daglige ledererne i Gaula og Orkla har deltatt i ressursgruppen og videre håndtert den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet var i utgangspunktet et ettårig prosjekt, men ble forlenget.

Fra 1.juni til 17.september 2018 ble det analysert 2090 skjellprøver fra laks av totalt 2119 mottatte prøver. Dette gir 41 % prøver analysert av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser per 15.10.2018. Klassifiseringen av skjellprøvene ble gjennomført av biologer. Analyse av skjellprøver er en visuell metode for livshistorie og sier ingenting om fiskens genetiske opphav. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Av 2090 analyserte skjellprøver av laks ble 10 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (0,5 %). Gaula og Skauga hadde i år størst prosentandel oppdrett med 1,0 % i det innsendte materialet, etterfulgt av Orkla med 0,6 % oppdrett. I de resterende vassdragene, Nidelva, Stjørdalselva og Verdalselva ble det ikke klassifisert fisk til rømt oppdrettsfisk. Det ble klassifisert totalt 0,5 % oppdrett i det analyserte materialet for hele sportsfiskesesongen 2018, alle 6 elvene sett under ett. Til sammenlikning ble det i 2011 klassifisert 3,9 % oppdrett, 0,4 % (0,7 %) oppdrett i 2012, 1,6 % oppdrett i 2013, 1,0 % (1,1 % 2) i 2014, 0,6 % i 2015, 0,3 % oppdrett i 2016 og 0,2 % oppdrett i 2017 igjennom prosjektperioden for de samme elvene (Vedlegg 2). Blant de 10 prøvene klassifisert som oppdrettsfisk, hadde fiskerne ved elvebredden vurdert 6 av dem som «antatt oppdrett».

 Utenom de 5 laksene klassifisert som oppdrettsfisk, var 9 fisk notert som «antatt oppdrettsfisk» ved elvebredden, hvor alle disse ved analyse ble klassifisert som villfisk. Prosjektet ble finansiert av SalMar ASA. Prosjektet er viktig for å kontinuerlig overvåke innslaget av rømt oppdrett i elva, slik at vi har tid til å sette inn eventuelle tiltak før gyting.